Konkurs

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu na Abstrakt przy II International Conference on Comparative Law

I. Postanowienia Ogólne

§1

Konferencja międzynarodowa „ International Conference on Comparative Law” będzie zwana dalej „ Konferencją”.

§2

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy Abstrakt w ramach Konferencji będzie zwany dalej „Konkursem”.

§3

Regulamin Konkursu organizowanego w ramach Konferencji będzie zwany dalej
„Regulaminem”.

§4

Organizator Konkursu Europejskie Stowarzyszenie Prawa ELSA Warszawa będzie zwany dalej „Organizatorem”.

§5

Celem Konkursu jest:

a) Rozpowszechnianie wiedzy na temat różnych systemów prawnych;

b) Umożliwienie rozwoju w zakresie konstruowania wypowiedzi pisemnych jak;
i ustnych

c) Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przez uznanych ekspertów;

d) Zapewnienie zwycięzcom możliwości wystąpienia obok międzynarodowych autorytetów w dziedzinie prawa, biorących udział w Konferencji w roli prelegentów.

§6

Konkurs przeznaczony jest dla studentów polskich uczelni wyższych, posiadających w momencie zgłoszenia do konkursu status studenta I albo II stopnia, zwanych dalej „Uczestnikami”.

§7

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§8

Członkowie Komitetu Organizacyjnego nie mogą być Uczestnikami Konkursu, jak i nie mogą być z nimi spokrewnieni lub spowinowaceni do czwartego stopnia.

§9

  1. Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie abstraktu na jeden z dwóch tematów podanych przez Komitet Organizacyjny z dziedziny prawa porównawczego.

2. Abstrakt nie może być wcześniej publikowany.

3. Abstrakt może mieć tylko jednego autora.

§10

  1. Aby przystąpić do Konkursu należy dokonać rejestracji na stronie internetowej Konferencji w terminie od 27 listopada 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku.

2. Po zastosowaniu się do punktu 1 trzeba wysłać swoją pracę drogą elektroniczną do 5 stycznia 2017 roku.

3. W przypadku braków formalnych wobec wymagań wymienionych w §9 Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzenia wymaganych poprawek w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania od Komitetu Organizacyjnego, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia konkursowego.

§11

Abstrakt powinien spełniać następujące wymogi:

  1. Formalne

a) Objętość: 150-600 słów

b) Czcionka: Times New Roman

c) Rozmiar czcionki: 12

d) Odstępy między wierszami: 1,5

e) Marginesy: 2,5 cm z każdej strony

f) Bibliografia {w tym odwołania do literatury naukowej i orzecznictwa}

2. Merytoryczne

a) Wyliczenie różnic i podobieństw między porównywanymi w panelu systemami prawnymi prezentowanymi przez grupę państw podanych wcześniej przez Organizatora

§12

  1. Nadesłane prace są oceniane przez Jury złożone z pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Jury wyłania dwie najlepsze jego zdaniem prace spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych zgodnych z niniejszym Regulaminem.

§13

  1. O wynikach Uczestnicy informowani są dnia 5 lutego 2017 roku.

2. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się z oceną przesłanych przez siebie prac, o której mowa w §10, ma on możliwość odwołania się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 rozpatrywane jest przez Jury oraz Komitet Organizacyjny.

4. Odpowiedź przesyłana jest do Uczestnika w ciągu 7 dni od jego przedłożenia, drogą elektroniczną.

§14

Autorzy dwóch najlepszych prac wskazanych przez Jury uprawnieni są do otwarcia i podsumowania odpowiedniego panelu Konferencji w dniach 16-17 marca 2017 roku.

§15

Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w Konkursie
oraz Konferencji.

§16

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§17

Zmiany w Regulaminie dokonywane są każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§18

Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników o każdej zmianie
w Regulaminie w terminie 3 dni od momentu jej dokonania, pod rygorem nieważności.

§19

1.Organizator pokrywa koszty uczestnictwa w Konferencji autorom zwycięskich prac oraz zapewnia zakwaterowanie na czas jej trwania.

2.Uczestnik zgłaszając się do konkursu, akceptuje postanowienia Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu oznacza dyskwalifikację Uczestnika.

§20

  Wszelkie spory powstałe na skutek postanowień Regulaminu rozpatrywane są przez Organizatora.

§21

  Twórcą Regulaminu jest Organizator. Jego kopiowanie oraz stosowanie należy uzgodnić z Zarządem Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.